42 yıllık deneyim

Demans (bunama) mental-bilinç yetilerinin azalarak kaybolması ve kişinin tamamen fiziksel ve mental olarak çevresindekilere bağımlı hale gelmesidir. Bir nöroşirürji uzmanı olarak demans çeşitlerini 2 başlık altında toplayabiliriz. 

1. Dejeneratif santral sinir sistemi hastalıklarına (Alzheimer’s, Bisvanger’shastalıkları, Parkinson demans kompleksi, vasküler demans, Pick’s hastalığı, frontotemporal demans, vs) bağlı gelişen ve progresif (ilerleyen) demanslar.

2. Cerrahi olarak Tedavi edilebilen demanslar: Bunlar sırasıyla kommünike hidrosefali (beyinde su toplanması), beyin tümörleri (özellikle beyinin ön-frontal bölgesinde yerleşim gösteren iyi huylu-menegiomalar, vs) ve beyinin genel beslenmesini bozan özellikle şah damarları gibi ana damarlarda ciddi daralmalara neden olan damar hastalıkları (arterioskleroz vs) sayılabilir.


Özetle bir demans hastasını değerlendirirken bu olasılıkları her zaman göz önünde bulundurmak gerekir. Eğer demans tedavi edilebilir gruba girerse hastanın tamamen normale veya normale en yakın bağımsız  yaşama dönebilmesi söz konusu olur. Bu nedenle demans hastalarının bir nöroşirürji uzmanı tarafından değerlendirilmesi uygun olur.
Uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin.

Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi edinin.